Бондаренко Максим Олексійович

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій

Кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій була заснована у 1988 році. Тоді кафедра носила назву “Прилади точної механіки”. 

Протягом свого існування, крокуючи з часом, кафедра декілька разів змінювала свою назву. Так, у 2001 році кафедра змінила назву на кафедру комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні. А у вересні 2017 року ще раз – на кафедру приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій входять 7 викладачів, з них: три доктори наук, професори; один доктор наук, доцент та три  кандидати наук, доценти.

Склад кафедри ПМКТ (2010)

Історія кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій розпочалася у 1988 році, коли на базі Черкаської філії Київського політехнічного інституту була створена кафедра приладів точної механіки. Очолив новостворену кафедру талановитий вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР Биков Валентин Іванович.

До першого складу кафедри увійшли: д-р техн. наук, професор Р.М. Запатрін, канд. техн. наук, доценти О.І. Бакаєв, А.Г. Білявський, В.І. Глущенко, М.І. Кувіко, М.І. Маслов, канд. техн. наук, старший викладач С.О. Захаренко, завідувач лабораторій О.М. Калачов, старші викладачі І.О. Ніколаєва, О.Т. Іщук.

 

З 1999 року по жовтень 2014 року кафедру очолювала яскрава, творча і цікава особистість – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шарапов Валерій Михайлович, автор понад 900 наукових публікацій, у тому числі 19 монографій та навчальних посібників, більше 500 патентів на винаходи.

 

 

З 2016 року по серпень 2020 року кафедру очолювала кандидат технічних наук, професор Бондаренко Юлія Юріївна.


На сьогодні керівництво кафедрою здійснює доктор технічних наук, професор Бондаренко Максим Олексійович.

Биков В.І. Биков В.І.  Шарапов В.М. Бондаренко Ю.Ю.
Комп’ютерна лабораторія новітніх інформаційних технологій у приладобудуванні (ауд. 401-1)

Навчальний процес на кафедрі ПМКТ забезпечують чотири доктори наук (Базіло К.В., Бондаренко М.О., Гальченко В.Я., Трембовецька Р.В.) та три кандидати наук, що мають вчене звання доцента: Тичков В.В., Туз В.В., Філімонов С.О.

Заступником завідувача кафедри та виконувачем його обов’язків у разі відсутності є д-р техн. наук, професор Базіло К.В. Вченим секретарем  кафедри є доктор філософії Топтун А.В. За наукову роботу на кафедрі відповідає канд. техн. наук, доцент Філімонов С.О., за методичну роботу та виховну роботу зі студентами – канд. техн. наук, доцент Туз В.В., який, також, є старшим куратором кафедри. В організації навчального процесу допомагають старший лаборант Топтун А.В. та провідний інженер Чорноший І.В.

Кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій є випусковою із трьох спеціальностей галузі знань 15 – Приладобудування та автоматизація.

Спеціальності та освітні програми кафедри

Отримавши диплом бакалавра, здобувачі освіти мають можливість продовжити навчання на кафедрі для отримання освітньої кваліфікації магістра з будь-якої з трьох спеціальностей кафедри, а після цього вступити на навчання за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.

Здобувачі освіти кафедри здобувають ґрунтовні знання з електроніки, електротехніки, автоматики, механіки, вимірювальної техніки, комп’ютерної, побутової, офісної та медичної техніки тощо. Випускники кафедри отримують престижну освіту, що ґрунтується на новітніх інтелектуальних та комп’ютерних технологіях, яка допомагає їм вирішувати широке коло проблем в промисловості, бізнесі, техніці та у приватному житті.

Узагальнений об’єкт діяльності вищезазначених спеціальностей – це проектування (конструювання), дослідження, модернізація та випробовування, виготовлення та експлуатація, монтаж та обслуговування електронного, роботизованого і мехатронного обладнання (пристроїв, приладів, систем та комплексів) будь-якого призначення, в тому числі: робототехнічних систем та автоматизованих ліній, електронних та інформаційно-вимірювальних приладів і систем промислового та побутового призначення, віртуальних та інтелектуальних приладів, пристроїв мікро- та наносистемної техніки, медичних приладів і систем та іншого.

Наші випускники працюють на державних та приватних виробничих чи комерційних підприємствах, у конструкторських або комп’ютерних підрозділах, у відділах стандартизації, контролю та інших метрологічних службах; у технологічних цехах, відділах механіки, налагодження, ремонту та обслуговування приладів, пристроїв, медичної, побутової та роботизованої техніки, відділах автоматизації або на автоматизованих лініях.

Знання, набуті за фахом, дозволяють випускникам цих спеціальностей обіймати наступні посади: електромеханік, оператор робототехнічних систем та комплексів, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор, технік-технолог, технік з метрології, оператор електронного обладнання, оператор медичного устаткування, мехатронік, інженер-конструктор, інженер-дослідник, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з керування й обслуговування технічних систем, інженер з метрології, інженер із стандартизації та якості, інженер біомедичний, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер з організації експлуатації та ремонту.

Кафедра має сучасні лабораторії, три власні комп’ютерні класи з підключенням до мережі Internet, сучасне програмне забезпечення. Для підвищення якості практичної підготовки здобувачі освіти проходять практику на провідних підприємствах Черкаського регіону та України, а саме: НВК “Фотоприлад”, м. Черкаси; ПрАТ “Укрп’єзо”, м. Черкаси; ДП “Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, м. Черкаси;  ТОВ НВК “Аскєнн”, м. Черкаси; НІЦ ТОВ “Сканер”, м. Черкаси; НВФ “ОНТФ”, м. Черкаси; ЧМПП “Фотоніка Плюс”, м. Черкаси; ЗАТ  “Медтехніка”, Корпораціях “Jabil”, “Flex” та “Миронівський хлібопродукт (МХП)” тощо. Ці ж підприємства сприяють працевлаштуванню молодих спеціалістів.

Науково-дослідна робота кафедри ПМКТ здійснюється за такими напрямами: розробка наукових основ створення елементів, схем та пристроїв обчислювальної техніки та систем керування; розробка нових методів аналізу та синтезу поліморфних п’єзокерамічних перетворювачів з просторовим електромеханічним негативним зворотним зв’язком, з ультразвуковими концентраторами та на акустично зв’язаних резонаторах; комп’ютерне моделювання автономних генеруючих енергетичних об’єктів; розробка екологічних приладів та систем, вдосконалення та розробка нових неруйнівних методів контролю та приладів на їх основі, розробка медичної техніки й інші.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота здобувачів освіти на кафедрі організована у формі наукових гуртків “Адитивні технології у приладобудуванні” (науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Туз В.В.), “Системи адаптивного керування альтернативними джерелами енергії” (науковий керівник: д-р техн. наук, професор Бондаренко М.О.). Також, здобувачі освіти мають змогу займатися науково-дослідною роботою в інжиніринговій школі “Noosphera“. Здобувачі освіти, починаючи з 4 курсу навчання активно приймають участі в студентських конференціях та держбюджетних прикладних НДР кафедри, а також публікуються спільно з викладачами кафедри.

Нові наукові напрямки діяльності кафедри пов’язані з розробленням та дослідженням робототехнічних і інтелектуальних систем та комплексів, систем автоматизованого керування та елементів точного приладобудування і медичної техніки. В цьому напрямку за останні роки отримано понад 50 патентів України. Нові результати наукових досліджень пройшли апробацію на більш ніж 20 міжнародних конференціях (в Україні, Болгарії, Польщі, Англії, Німеччині, Литві та ін.) і опубліковані у понад 100 наукових працях у провідних наукових виданнях.

Розроблені та виготовлені дослідні зразки медичної (діагностично-кардіологічні, офтальмологічні, хірургічні, урологічно-гінекологічні прилади тощо) та інших видів техніки (інформаційно-вимірювальних пристроїв, багатокоординатних оброблюваних мініверстатів, засобів телемеханіки та інших). Наприклад, в університеті спільно з Дніпропетровським медичним інститутом фізичних методів лікування розроблено прилад для лікування деяких урологічних захворювань. Створено дослідний зразок мобільного високоефективного ультразвукового хірургічного інструменту для військової та цивільної медицини.

Кафедра оснащена сучасним технічним і програмним забезпеченням, необхідним для виконання навчальних планів і освітніх програм з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі комп‘ютеризованих та автоматизованих технологій точного приладобудування. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки здобувачів освіти здійснюється на базі трьох навчальних комп’ютерних лабораторій: комп‘ютеризованих технологій моделювання та проектування пристроїв приладобудування; автоматизованих систем управління; системного програмування мікропроцесорних систем.

Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедра ПМКТ, на 100% забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, більшість з яких написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування – ФЕТАМ (fet.moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, що активно використовується здобувачами освіти денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за спеціальностями кафедри і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

На кафедрі, за період її існування, захищено чотири докторські та близько 20 кандидатських дисертацій. Нині над дисертаціями успішно працюють десять здобувачів освітньо-наукового рівня “доктор філософії”. Готуються до захисту ще дві дисертації на здобуття наукового ступеня “доктор філософії” та одна дисертація на здобуття наукового ступеня “доктор технічних наук” .

За останні п’ять років викладачами кафедри було опубліковано понад 200 наукових праць. За результатами наукових розробок співробітниками кафедри було отримано понад 100 патентів України. Результати наукових досліджень співробітників кафедри широко представлені у тезами доповідей і публікаціями у провідних журналах. Разом опубліковано близько 400 тез і 100 статей у провідних журналах.

Співробітники кафедри брали участь більш ніж у 50 конференціях, серед яких: IEEE International Ultrasonics Symposium (Sendai, Japan); International Conference “Vibroengineering” (Vilnius, Lithuania); International Conference “Diagnostics and monitoring; metrologic aspects” (Kaunas, Lithuania); International Conference “Metrology and Metrology Assurance” (Bulgaria); міжнародні конференції: “Автоматика”; “Приборостроение” (Вінниця); “Наука і підприємництво” (Львів); “Датчики” (Гурзуф – Москва); “СИЭТ” (Кам’янець-Подільський); “Теория и техника передачи, приема и обработки информации” (Харків); “Современные технологии в аэрокосмическом комплексе” (Житомир); “Компьютерное моделирование” (Дніпродзержинськ); “Наука и образование” (Дніпропетровськ); “Контроль и управление в сложных системах” (Вінниця); “Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах” (Хмельницький); “Современные информационные и электронные технологии” (Одеса); “Информационные оптоэлектронные технологии” (Вінниця); Міжнародна конференція з математичного моделювання (Херсон), Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (Ужгород), Фізика, електроніка, електротехніка: науково-практична конференція (Суми), «Проблеми інформатизації» міжнародної науково-технічної конференції (Черкаси: ЧДТУ; Баку: ВА ЗС АР; Бельсько-Бяла: УтіГН; Харків: ХПІ), Міжнародної науково-технічної конференції «Датчики, прилади та системи» (Черкаси – Херсон), International scientific conference “Mathematical modeling” (Borovets, Bulgaria), «Machines. Technologies. Materials» (Borovets, Bulgaria).

Більше десяти років поспіль кафедрою ПМКТ проводиться Міжнародна науково-практична конференція “Датчики, прилади та системи”, участь в якій беруть науковці з України, Білорусі, Польщі, Болгарії, Німеччини, Англії та інших країн.

Організація та проведення Обласного фестивалю учнівської молоді з робототехніки "Робофест-2021"

Кафедра ПМКТ має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, Великобританії, Польщі, Болгарії, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед яких: Інститут електрозварювання ім. О.П. Патона НАН України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України “КПІ імені Ігоря Сікорського”, Національний авіаційний університет України, Академія інженерних наук України.

Колектив кафедри ПМКТ постійно працює над удосконаленням навчального процесу, науково-дослідної діяльності студентів та молодих вчених, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі точного приладобудування та автоматизації приладів і обладнання технічного та технологічного призначення.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, кім. 409,

Тел. (063) 377 9073

E-mail: [email protected]