ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА БАКАЛАВРСЬКИМ ОСВІТНІМ РІВНЕМ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО МАЮТЬ СВІДОЦТВО
ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

КАЛЕНДАР АБІТУРІЄНТА

Етапи вступної кампаніїСтроки на денну та заочну форму навчання
Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення23 червня – 08 липня 2022 р.

Проведення вступних іспитів для вступників на місця державного та регіонального замовлення

01 липня – 13 липня 2022 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня 2022 р.
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому14 липня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів

18 год. 00 хв.

16 липня 2022 р.

Проведення співбесід17 липня – 19 липня 2022 р
Додаткові сесії іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осiб18 липня – 22 липня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та іспитів, складених з 01 по 13 липня

18 год. 00 хв.

22 липня 2022 р.

Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12 год. 00 хв.

20 липня 2022 р

Виконання вступниками вимог до зарахування, які вступають на основі співбесіди*

до 10 год. 00 хв.

22 липня 2022 р

Зарахування вступників за державним замовленням, які вступають на основі співбесіди

не пізніше 15 год. 00 хв.

22 липня 2022 р

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів**

12 год. 00 хв.

20 липня 2022 р.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (зокрема за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)не пізніше 27 липня 2022 р.
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18 год. 00 хв.

04 серпня 2022 р.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням05 серпня 2022 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше 18 год. 00 хв.

04 серпня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освітине пізніше 19 серпня 2022 р.
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 30 вересня 2022 р.
* Вступники, які отримали рекомендації, мають подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.
** Основний етап – не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня. Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Порядок прийому заяв та документів до Університету для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2022 років), співбесідою, згідно з наказом № 271 відповідно до Умов прийому; для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому; за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; у разі подання іноземного документа про освіту; у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов прийому; у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов прийому.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.
2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.
Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.
Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми (освітніх програм)) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»; «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали документів та додає:

  • документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • облікова картка платника податків;
  • копії документів, шо засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування (за наявності);
  • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування. У 2021 році приймаються сертифікати 2018-2021 років (замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • папку скорозшивач (картонну) та два файли;
  • два конверти (формату А4 за А5) та п’ять файлів.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
5. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військооблікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
6. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

БЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
(вступ на навчання за кошти держ. бюджету і за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Код та найменування спеціальності

Назва освітньої програми, за якою планується набір
у 2022 році

Перелік предметів ЗНО (ваговий коефіцієнт)

Ваговий коефіцієнт атестату про ПЗСО

Мінімальна кількість балів

151 – Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

Робототехнічні системи та автоматизація

Українська мова або Українська мова і література (0,3)

Математика (0,3)

Іноземна мова або історія України або біологія або географія або хімія або фізика (0,3)

0,1

100

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0,1

100

Інформаційно-вимірювальні медичні прилади і системи

0,1

100

Контакти приймальної комісiї:

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460,

1 корпус, 1 поверх, к. 102-1

тел. (0472) 730 223, (063) 974 2405 (Viber)

http://chdtu.edu.ua

e-mail: [email protected]

Контакти кафедри ПМКТ:

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460,

1 корпус, 4 поверх, к. 409-1

тел. (066) 203 4778

https://pmkt.chdtu.edu.ua/

е-mail: [email protected]